Zobrazit / skrýt podmenu

NEMOCNIČNÍ KAPLAN

Miroslav Chlupsa

Miroslav Chlupsa

Nemocniční kaplan

Definice

Nemocniční kaplan je kvalifikovaný duchovní poskytující péči pacientům, personálu a návštěvníkům zdravotnického zařízení. Poskytuje doprovázení v duchovní oblasti všem potřebným bez rozdílu jejich vyznání či světového názoru.

Kvalifikace

Nemocniční kaplan musí splňovat následující podmínky:

 • Pověření vlastní církví
 • Ukončené magisterské teologické vzdělání
 • Minimálně tři roky působení v obecné pastorační péči
 • Specializovaný kurz nemocničního kaplanství

ANI V OBDOBÍ NEMOCI NEJSTE SAMI

Nemocniční kaplani nabízí všem pacientům, jejich příbuzným, pozůstalým, pracovníkům ve zdravotnictví:

 • osobní rozhovory
 • lidskou blízkost a doprovázení v době nemoci
 • hledání naděje, smyslu nemoci a utrpení
 • průvodce v těžkém období ztráty blízkého člověka
 • četbu z Bible
 • společnou modlitbu
 • slavení svátostí
 • zprostředkování kontaktu na duchovní jiných církví registrovaných v ČR

Důležité ! Nemocniční kaplan neprovádí žádnou náboženskou agitaci a nikdy nenabízí pacientům zázračné uzdravení!

Kontakt: P. Mgr. Miroslav Chlupsa, O.Cr.
Nemocniční kaplan KKN
Tel.: 728 893 447
E-mail: chlupsa@bip.cz

ETICKÝ KODEX NEMOCNIČNÍHO KAPLANA

Kodex vychází z mezinárodních i národních dokumentů. Mezinárodní deklarace a úmluvy o lidských právech vytvářejí obecné standardy a poukazují na práva, která jsou globální společností akceptována.
Spirituální péčí v širším slova smyslu rozumíme takové jednání s člověkem, ve kterém ho respektujeme v jeho jedinečnosti, přistupujeme k němu s úctou k důstojnosti lidské osoby z pozice věřících křesťanů, věnujeme pozornost jeho sociálnímu okolí, doprovázíme ho v jeho obtížích, nemoci, utrpení či umírání a pomáháme mu k lidsky důstojnému zvládnutí jeho životní situace včetně smrti, a to na jemu dostupné úrovni víry s perspektivou jejího možného rozvoje. Pracovníci, kteří o něj v různých zdravotnických zařízeních pečují, se mu s ohledem na existenciální, duchovní a náboženské potřeby snaží zprostředkovat zdroje víry, kulturní hodnoty i podporu společenství.
Nemocniční kaplani a dobrovolníci jsou ve vztahu k pacientům, příbuzným, jiným jim blízkým osobám i pracovníkům ve zdravotnických zařízeních zavázáni dodržovat tyto etické zásady:

 • proklamovat, respektovat a chránit nedotknutelnou hodnotu a důstojnost každé osoby;
 • s úctou respektovat existenciální a duchovní rozměr utrpení, nemoci a smrti;
 • bez vnucování přibližovat uzdravující, podpůrnou, usměrňující a smiřující sílu náboženské víry;
 • dbát na to, aby spirituálním potřebám lidí z různých náboženských nebo kulturních prostředí bylo vyhověno při respektování osobního přesvědčení pacienta a i pracovníka;
 • chránit pacienty před nevhodnou duchovní vtíravostí nebo proselytismem;
 • poskytovat podpůrnou spirituální péči zejména empatickým nasloucháním a s porozuměním vnímat stavy úzkosti, obav a znejistění;
 • zprostředkovat či poskytovat bohoslužbu, obřady a svátosti podle potřeb pacienta a svých vlastních možností, daných řádem té které církve;
 • přijímat případné úkoly v multidisciplinárním zdravotnickém týmu, jsou-li do něho zařazeni;
 • působit jako zprostředkující a smírčí osoby v konfliktních situacích;
 • nevyužívat těžké situace pacienta ani informací, přijatých v souvislosti se spirituální péčí, ve svůj prospěch;
 • zachovávat mlčenlivost o svěřených důvěrných informacích
 • rozvíjet a udržovat požadované znalosti, dovednosti a kompetence v oblasti své práce;
 • v případě potřeby zprostředkovat kontakt s duchovními vlastní církve;
 • chápání služby nemocničního duchovního je primárně neevangelizační.

Důležité ! Nemocniční kaplan neprovádí žádnou náboženskou agitaci a nikdy nenabízí pacientům zázračné uzdravení!

Kontakt: P. Mgr. Miroslav Chlupsa, O.Cr.
Nemocniční kaplan KKN
Tel.: 728 893 447
E-mail: chlupsa@bip.cz